Splošni pogoji

SPLOŠNO NABAVNI POGOJI, Datum dokumenta: 09.01.23

1. Veljavnost določil
1.1. Splošno veljavni pogoji veljajo za vsa naročila, ki jih izda podjetje Hiproject d.o.o. svojim dobaviteljem materiala in storitev. Pogoji se
smiselno uporabljajo tudi za naročila storitev.
1.2. Pogoji so sestavni del poslov med strankama, v kolikor se stranki nista pisno in v naprej drugače dogovorili. Za vsako odstopanje od
pogojev, je potrebno pisno soglasje kupca.
2. Naročilo in potrditev naročila
1.3. Naročila od kupca veljajo le v pisni obliki.
2.1. Dobavitelj je dolžan naročilo pregledati in ga pisno potrditi najkasneje v roku 3 delovnih dni po prejemu naročila. Vsaka sprememba
na potrditvi pomeni, da izdano naročilo več ne velja in se smatra kot nova ponudba dobavitelja, ki velja le, če jo kupec pisno potrdi.
2.2. V kolikor dobavitelj naročila v roku treh delovnih dni po njegovem prejemu pisno ne zavrne, se šteje da je naročilo potrjeno. Morebitno
zavrnitev naročila mora dobavitelj pisno obrazložiti kupcu.
2.3. Dobavitelj potrjuje naročila izključno na osnovi naročil kupca; potrditve naročil za lastnosti blaga morajo biti v skladu s ponudbo,
pogodbo in/ali dogovorom.
2.4. Sprejetje naročila pomeni tudi sprejetje naročnikovih nabavnih pogojev in izključuje kakršnokoli drugačno navodilo ali dogovor, ki ne bi
bilo pisno potrjeno s strani naročnika.
2.5. Ko dobavitelj sprejme naročilo, je posel sklenjen in postane zavezujoč za obe pogodbenici.
2.6. Naročnik si pridrži pravico, da v posameznem naročilu ali pogodbi (v nadaljevanju »naročilo«) določi posebne pogoje, ki v primeru
tega naročila veljajo pred splošnimi nabavnimi pogoji.
2.7. Odstopanja od pogojev naročila niso dovoljena brez kupčevega predhodnega pisnega soglasja.
2.8. Naročnik lahko v okviru okoliščin, v kolikor je to dopustno (sorazmerno z možnostmi), od dobavitelja zahteva spremembe konstrukcije
in izvedbe predmeta dobave. Pri tem stranki pogodbeno uredita posledice (vplive), še posebej glede dodatnih ali zmanjšanih
stroškov, kot tudi dobavne termine.
2.9. Kupec lahko stornira naročilo pri dobavitelju dokler dobavitelj ni pričel s proizvodnjo blaga oziroma dokler dobavitelj še ni naročil blaga
kupca pri svojem dobavitelju. Storno naročila mora biti pisno sporočeno dobavitelju, kupec pa v tem primeru ne nosi nobenih
stroškov. Če se naročilo prekliče po prejemu dobaviteljeve potrditve naročila, si je dobavitelj dolžan prizadevati za zmanjšanje
stroškov, nastalih zaradi preklica.
3. Cene
3.1. Cene, navedene na naročilu so obvezujoče in odstopanja niso možna.
3.2. Sprememba cene je možna samo z obojestranskim pisnim soglasjem.
3.3. Dobavitelj je v celoti seznanjen z mestom dobave, obveznostmi, časovnim obdobjem in roki svojega delovanja, zato ne more
zahtevati nobenega plačila stroškov, odškodnine ali povračil, ki bi presegali ceno, določeno v naročilu.
4. Dobava in dobavni rok
4.1. Dobavni rok na naročilu je obvezujoč. Dobavitelj mora blago, storitve ali opremo dobaviti v skladu s prejetim naročilom ali sklenjeno
pogodbo.
4.2. Za vsako odstopanje od pogodbenega roka mora dobavitelj prejeti pisno odobritev s strani kupca.
4.3. Če dobavitelj nima vseh potrebnih podatkov in potrebne tehnične dokumentacije za dobavo, kljub temu, da je naročnika večkrat (vsaj
2 krat) pozval na predložitev le teh, se rok za dobavo podaljša za čas od poziva dobavitelja do trenutka ko naročnik posreduje
dobavitelju potrebne podatke.
4.4. Vsem pošiljkam mora biti priložena dobavnica, ki vsebujejo natančen opis vsebine pošiljke, številko in datum naročila.
4.5. Kupec lahko na dobaviteljeve stroške zavrne blago, storitve ali opremo, ki ni dobavljeno oziroma niso opravljene skladno s pogoji
naročila.
4.6. Kupec lahko prekliče naročilo ali zahteva odškodnino zaradi neizpolnitve, če dogovorjeni roki dobave niso upoštevani.
4.7. Šteje se, da je blago ali oprema prispelo pravočasno, če je dostavljeno na dogovorjeno mesto, navedeno v naročilu ali odpoklicu. V
primeru storitev se šteje, da je bila storitev dobavljena pravočasno, če jo kupec prevzame v roku, navedenem v naročilu.
4.8. Dobavitelj se obvezuje, da bo naročnika nemudoma obvestil o vsaki morebitni oviri, ki bi lahko povzročila zamudo ali ki bi lahko
vplivala na potrebno količino naročenih dobav. S poslanim sporočilom ni izključena posledica zamude.
4.9. Če kraj dobave v naročilu ni naveden, se šteje, da je kraj dobave kupčevo skladišče po pariteti DAP (dobavljeno) Slovenske Konjice v
skladu z določbami Incoterms 2010.
4.10. Dobavitelj je dolžan pisno zagotoviti vse informacije o predpisih o nadzoru izvoza, carine ali notranje trgovine.
4.11. Kadar se kupec pisno dogovori, da bo dobavo sprejel po delih in če dobavitelj ne dobavi katerega koli dela dobave, lahko kupec po
svoji izbiri celotno pogodbo obravnava kot neizpolnjeno.
4.12. Če se blago kupcu dobavi v večjih količinah od naročenih, kupec ni dolžan plačati presežka dobavljene količine. Kupec lahko
presežek dobavljenega blaga odstrani na dobaviteljeve stroške v kolikor za to ne poskrbi dobavitelj sam.
5. Preklic naročila
5.1. Za vsako neizpolnjevanje pričujočih pogojev, zlasti za ponavljajoče se zamude pri dobavah in ponavljajoče se pomanjkljivosti
kakovosti izdelkov, lahko naročnik z pisnim obvestilom prekliče naročilo (odstopi od naročila) in zahteva povrnitev nastale škode

6. Embalaža in pakiranje
6.1. Dobavitelj je dolžan zapakirati blago na način, ki zagotavlja varen prevoz, ravnanje/ manipulacijo in skladiščenje.
6.2. Dobavitelj odškodninsko odgovarja za morebitno nastalo škodo, ki bi kakorkoli nastala kupcu zaradi ekološko spornega dobavljenega
blaga ali neprimerne embalaže.
6.3. Dobavitelj je dolžan brezplačno vzeti nazaj vso embalažo v zvezi z dobavljenim blagom (npr. prevozno in prodajno embalažo).
7. Prevzem blaga
7.1. Blago mora vedno spremljati dobavnica in za vse dogovorjene materiale ob naročilu tudi obvezno certifikat ali izjava o skladnosti. V
primeru da je zahtevana še ostala dokumentacija ali vzorci, je to navedeno na naročilu.
7.2. Dobavitelj mora označiti vsako dobavljeno količino po posameznih enotah, kartonih z etiketo oziroma pakirnim listom, ki mora
vsebovati:
 Naziv in naslov dobavitelja
 Naziv kupca
 Količino
 Naziv blaga
 Datum izdelave
 Saržo (ali drugo obliko zagotavljanja sledljivosti)
7.3. Dobavitelj prevzema popolno odgovornost za stroške, nastale kot posledica odstopanj od kakovosti, katerih vzrok je pri dobavitelju, in
sicer za stroške, ki so nastali pri naročniku, pri naročnikovemu kupcu ali pri končnem uporabniku.
7.4. Prevzem blaga je opravljen, ko kupec podpiše prevzemni dokument, na katerem je naveden datum prevzema, žig in podpis
prevzemnika.
7.5. Podpis o prevzemu se ne razume kot dokončni prevzem. Neustrezne ali pomanjkljive dobave naročnik vrne dobavitelju in ga bremeni
za stroške. Naročnik si pridržuje pravico zahtevati nadomestilo teh pomanjkljivih dobav, ki bodo fakturirane pod istimi pogoji.
7.6. V primeru reklamacij je dobavitelj dolžan v roku 24 ur po prejemu reklamacijskega zapisnika s strani naročnika pristopiti k odpravi
reklamirane napake in jo brezplačno odpraviti takoj oziroma v najkrajšem možnem času, določenem v naročilu ali reklamaciji.
7.7. Naročnik ima pravico, da v primeru, ko dobavitelj ne odpravi napake v postavljenem roku in ne plača povzročene škode, zadrži plačilo
faktur za opravljene storitve oziroma obveznost plačila škode pobota s svojo obveznostjo do dobavitelja.
8. Računi
8.1. Izstavljanje računov se izvaja po posameznem naročilu. Računi morajo ustrezati zahtevam Zakona o gospodarskih družbah in
Zakona o davku na dodano vrednost Republike Slovenije, dodatno pa je priloga vsakega računa so dobavnice, podpisane s strani
odgovorne osebe kupca, ki je blago/storitev prevzela.
8.2. Račun je potrebno izdati/poslati najkasneje do zadnjega dne v mesecu, v katerem je opravljena dobava blaga/storitve. V nasprotnem
primeru se premakne datum nastanka obveznosti in s tem valuta plačila za ustrezno število zamujenih dni. Za ta čas dobavitelj nima
pravice zahtevati zamudnih obresti. V primeru, da plačilo zapade na soboto ali dela prost dan, se le to izvrši prvi naslednji dan. Za ta
čas dobavitelj nima pravice zaračunati zamudnih obresti.
8.3. Kupec plača račun znotraj dogovorjenega plačilnega roka. Plačilni rok začne teči po prejemu pravilno izstavljenega računa, vendar ne
prej kot prvi dan po pravilno opravljeni dobavi blaga oziroma izvršitvi storitve.
8.4. Plačilo računa ne pomeni potrditve, da je bila dobava oziroma opravljena storitev v skladu s pogodbo. Če ima blago oziroma storitev
napake, je do odprave le-teh oziroma dokončnega dogovora z dobaviteljem kupec upravičen zadržati plačilo za račun, ki je bil
izstavljen za plačilo blaga oziroma storitve z napakami.
8.5. Račun za dobavljeno blago, storitve ali opremo je treba poslati po navadni pošti ali elektronski pošti na naslov: Hiproject d.o.o.,
Mestni trg 7b, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija.
8.6. Pri dobavah iz države, ki ni članica EU, mora biti na računu navedena izjava o poreklu.
8.7. Če ni dogovorjeno drugače v naročilu, se plačilo izvede v roku 120 dni.
8.8. Dobavitelj ni upravičen brez poprejšnjega pisnega soglasja naročnika, svojih terjatev do naročnika odstopiti ali jih prepustiti v izterjavo
tretjim.
8.9. Pri reklamacijah je naročnik upravičen, da plačilo ali del plačila, sorazmerno z deležem vrednosti reklamacije, zadrži do pravilne
izpolnitve
9. Kakovost
9.1. Dobavitelj odgovarja za kakovost dobavljenega blaga in vzpostavitev sistema zagotavljanja kakovosti.
9.2. Dobavitelj je dolžan naročeno blago dobaviti skladno z naročilom in vso priloženo dokumentacijo ter v skladu z mednarodnimi,
nacionalnimi in internimi tehničnimi standardi.
9.3. Blago mora imeti običajne lastnosti in lastnosti za katere sta se stranki posebej dogovorili. Če je dobavitelju znano, za kakšen namen
bo kupec ali kupec naročnika uporabljal blago, mora blago imeti tudi lastnosti za znano uporabo.
9.4. Dobavitelj je dolžan kupcu omogočiti preverjanje kakovosti procesa proizvajanja blaga ali opravljanja storitve pred dobavo, in sicer:
 ko se blago dobavlja prvič;
 ko se je izvedla storitev v skladu po specifikaciji kupca;
 v primeru reklamacije zaradi neustrezne kakovosti ipd.
9.5. Brez kupčevega predhodnega pisnega soglasja ne sme biti opravljena nikakršna sprememba na pogodbenem blagu in storitvah.
9.6. Dobavitelj izkazuje skladnost blaga, storitev ali opreme z veljavno dokumentacijo, ki sta jo podpisala kupec in dobavitelj.
9.7. Dobavitelj se zavezuje, da bo omogočil kupcu na njegovo zahtevo preverjanje delovanja sistema vodenja kakovosti in ravnanja z
okoljem. Dobavitelj je dolžan pred pričetkom redne dobave ter tudi kadarkoli na zahtevo dostaviti kupcu v potrditev vzorce
pogodbenega blaga. Kupec je dolžan vzorce pregledati in o rezultatih pregleda obvestiti dobavitelja.
9.8. Naročnik lahko preverja izpolnjevanje skladnosti blaga, storitev ali opreme s strani dobavitelja pri dobavitelju samem.
9.9. Dobavitelj je dolžan v svojem poslovnem sistemu vzpostaviti in vzdrževati raven kakovosti naročenega blaga v skladu s kakovostnimi
zahtevami naročnika, kar bo dosegel z učinkovitim sistemov vodenja kakovosti.

10. Kazni in odgovornosti
10.1. Kupec je ob zamudi pri dobavi blaga, storitev ali opreme upravičen zaračunavati pogodbeno kazen v višini 1 % celotne vrednosti
naročila za vsak začeti koledarski dan, ko je dobava v zamudi, vendar ne več kot 50 % celotne vrednosti naročila ali odpoklica.
10.2. Kupec si v primeru dobaviteljeve malomarnosti, zaradi katere utrpi večjo gospodarsko škodo, pridržuje pravico zaračunati
odškodnino, ki presega vrednost kazni iz prejšnjega odstavka.
10.3. Zaradi predčasne dobave blaga, storitev ali opreme se pogoji plačila, navedeni v naročilu, ne spremenijo.
11. Garancija
11.1. Dobavitelj jamči za kakovost dobavljenega blaga, kot sta opisani v opisu izdelka, na risbah in v specifikaciji kakovosti, ter tudi za
upoštevanje splošno sprejetih standardov kakovosti.
11.2. Dobavitelj odgovarja za vse napake vseh svojih dobav, vključno s tistimi, katerih izdelavo je morebiti v celoti ali delno zaupal tretji
osebi.
11.3. Kupec si pridržuje pravico zavrniti prevzem očitno pomanjkljivega ali poškodovanega blaga ali opreme ali zavrniti prevzem
neustrezno opravljenih storitev.
11.4. Če kakovost odstopa od vnaprej določenih meril, se pošiljka delno ali v celoti reklamira ali pa se določi način odprave napak. Stroške
odprave napak ali zavrnitve blaga, opreme ali storitev v celoti nosi dobavitelj.
11.5. Dobavitelj se zavezuje kriti odškodnino tudi v primeru, ko bi to odškodnino iztožil od naročnika nekdo tretji zaradi napak dobavitelja.
Naročnik si pridržuje pravico odstopiti od naročila ali preklicati naročilo ter zahtevati povrnitev škode po predpisih, ki urejajo
obligacijska razmerja in po splošnih pravilih o odškodninski odgovornosti.
11.6. Vračilo zavrnjenega blaga ali opreme se opravi na stroške dobavitelja.
11.7. Kupec lahko obvesti dobavitelja o očitnih napakah najpozneje v desetih (15) delovnih dneh od njihovega odkritja ali o skritih napakah
v 24 mesecih od dneva, ko sta bila blago ali oprema izročena, ali v 12 mesecih od dneva, ko so bile storitve opravljene.
11.8. Dobavitelj je dolžan ugotovljene napake odpraviti takoj potem, ko je o tem seznanjen s strani kupca, vendar najkasneje v treh dneh.
11.9. Kupec si pridržuje pravico, da ob nedejavnosti dobavitelja ali v nujnih primerih ugotovljene pomanjkljivosti odpravi sam ali s pomočjo
tretje osebe. S tem povezane stroške v celoti nosi dobavitelj.
11.10. Kupec lahko zahteva nadomestilo dokazane škode in vseh s tem povezanih stroškov.
11.11. Dobavitelj daje za svoje blago najmanj 24-mesečno garancijo, šteto od datuma, ko podjetje Hiproject d.o.o. preda svoj
proizvod, v katerem uporablja dobavljeno blago, svojemu naročniku dalje.
11.12. Kot datum začetka garancijske dobe se šteje dan, ko podjetje Hiproject d.o.o. in njen naročnik podpišeta primopredajni
zapisnik.
11.13. V garancijski dobi je dobavitelj dolžan na lastne stroške zagotoviti takojšnje odpravljanje napak, popraviti in odstraniti vse
pomanjkljivosti, ki bi nastale zaradi slabe izdelave, kakovosti, uporabe slabega materiala, neustreznih tehnoloških rešitev, opreme ali
drugih pomanjkljivosti oz. napak.
11.14. Dobavitelj se mora v garancijskem roku odzvati na obvestilo o napaki v roku 24 ur za kritične napake. Kritična napaka je
tista napaka, ki onemogoča neprekinjeno obratovanje proizvodnega procesa pri naročniku. Vikendi in prazniki se ne vštevajo v rok iz
te določbe. Dobavitelj se na obvestilo odzove tako, da si z njegove strani pooblaščena oseba ogleda napako.
11.15. Dobavitelj se obvezuje odpraviti napako v garancijski dobi tudi na že vgrajenem blagu pri kupčevem naročniku. Ob tem krije
vse svoje stroške, povezane z odpravo napake, kar vključuje tudi dostavo in morebitno potrebno carinjenje rezervnih oz.
nadomestnih delov .
11.16. V kolikor zaradi pomanjkljive dobave blaga kupcu nastanejo dodatni stroški (stroški prevoza, potni stroški, stroški dela,
materialni stroški, stroški morebitnega vračila blaga, carinjenje, odprava napak na mestu vgradnje blaga itd.), te stroške prevzame
dobavitelj.
11.17. Dobavitelj odgovarja za vso morebiti nastalo škodo, ki kupcu nastane zaradi dobave blaga z napakami.
12. Reklamacije količin in kakovosti
12.1. Kupec se obveže, da bo reklamiral prejeto količino takoj ob prevzemu, vendar najkasneje v roku 15 delovnih dni po prevzemu,
neustrezno kvaliteto pa takoj ob ugotovitvi, vendar najkasneje v roku 6 mesecev po prevzemu oziroma ne kasneje od roka uporabe
blaga.
12.2. Dobavitelj mora za vsako prejeto reklamacijo poleg povrnitve morebitne škode, izstaviti tudi analizo vzroka napake ter korektivne
ukrepe in to praviloma 30 dni po datumu reklamacije.
12.3. Z oddajo reklamacije ima kupec pravico:
 zahtevati od dobavitelja, da napako odpravi ali pa da mu izroči blago brez napake,
 zahtevati znižanje kupnine,
 odstopiti od pogodbe.
V vsakem od teh primerov ima kupec pravico zahtevati povrnitev nastale škode (navadna škoda, izgubljeni dobiček, ostali dodatni
stroški).
12.4. Dobavitelj začne reševati reklamacijo nemudoma oz. najkasneje v treh dneh. Glede na naravo napake dobavitelj določi predvideni
končni rok za rešitev reklamacije, ki ne sme biti daljši od 15 dni od prejema reklamacijskega zapisnika kupca.
12.5. Dobavitelj odgovarja za skrite stvarne napake, ki se pokažejo v roku 24 mesecev, odkar je bilo blago izročeno kupcu.
12.6. Pogodbeni stranki se izrecno dogovorita, da navadna škoda, poleg vsega ostalega dodatno obsega tudi škodo iz naslova morebitnih
dodatnih in posebnih stroškov kupca, kot so: stroški prevoza, potni stroški, stroški dela, materialni stroški, stroški vhodne kontrole, ki
presega običajni obseg, stroški morebitnega vračila blaga, carinjenje, odprava napak na mestu vgradnje blaga itd.
12.7. Kupec si pridržuje pravico zadržanja plačila dobavitelju do dokončne odprave oz. rešitve reklamacije.
12.8. Ob morebitnih prepoznanih neskladnostih lahko kupec, v soglasju z dobaviteljem, le-temu blago vrne na stroške dobavitelja.
12.9. V kolikor je blago z napako že vgrajeno pri kupčevem naročniku in ga ni možno vrniti dobavitelju, je dobavitelj dolžan odpraviti
napako na blagu na mestu vgradnje blaga na lastne stroške, v kolikor kupec zaradi napake na stvari oz. blagu zahteva njeno
odpravo.

13. Odgovornost in zavarovanje
13.1. Dobavitelj odgovarja za nastalo škodo kupcu, če škoda izvira iz njegovega dela ali dela njegovih podizvajalcev kot tudi njegovih
obveznosti iz pogodbenega razmerja s kupcem.
13.2. Dobavitelj mora med celotnim trajanjem pogodbenega razmerja imeti sklenjeno zavarovanje, ki krije kakršnokoli škodo v zvezi z
opravljanjem njegove dejavnosti. Tudi podizvajalci dobavitelja morajo biti vključeni v zavarovanje kot so-zavarovane osebe.
13.3. Ne glede na zavarovalna kritja iz zavarovanj odgovarja dobavitelj za vso škodo skladno z zakonom.
14. Varovanje poslovne skrivnosti
14.1. Vso poslovno in tehnično dokumentacijo, ki jo dobavitelj prejme s strani naročnika z namenom izvršitve dobave ali storitve, se brez
pisne privolitve kupca, ne sme predajati tretjim osebam ali uporabljati za druge namene, ki niso v skladu z pogodbo. V nasprotnem
primeru je dobavitelj odškodninsko odgovoren kupcu.
14.2. Risb in ostale dokumentacije ni dovoljeno prepustiti nepooblaščenim tretjim osebam ali jim drugače omogočiti dostop do njih.
14.3. Risbe in ostala dokumentacija, katero je naročnik izdelal, da bi jo dal na razpolago dobavitelju, so v celoti last naročnika.
14.4. Varovanje poslovne skrivnosti je dolžnost, ki traja celoten čas pogodbenega razmerja med kupcem in dobaviteljem in traja vse do
trenutka, ko te informacije postanejo splošno znane, vendar najmanj za obdobje 5-ih let po zaključku sodelovanja.
15. Sprememba ali ukinitev proizvodnje dobavitelja
15.1. Dobavitelj se zaveže, da bo o nameravani ustavitvi proizvodnje določenega tipa produkta, ki ga dobavlja kupcu, le-tega obvestil
najmanj 1 leto pred nameravano ustavitvijo proizvodnje.
16. Pristojno sodišče
16.1. Kupec in dobavitelj bosta vse spore poskušala rešiti na prijateljski način in sporazumno.
16.2. Če pa to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Mariboru, če ni v pogodbi dogovorjeno drugače. Pri tem je
izrecno izključena uporaba Konvencije ZN o pogodbah o mednarodni prodaji blaga.
17. Področje varstva okolja
17.1. Prednost pri izbiri imajo dobavitelji in izvajalci, ki imajo vzpostavljen in certificiran sistem ravnanja z okoljem ISO 14001, ker tako
izkazujejo primeren odnos do okolja.
17.2. V kolikor dobavitelji in izvajalci storitev/kooperanti nimajo vzpostavljenega in certificiranega sistema varovanja okolja morajo
spoštovati zahteve relevantne zakonodaje na področju varstva okolja v Republiki Sloveniji.
17.3. Dobavitelj mora poznati okoljsko politiko podjetja Hiproject d.o.o.
18. Zdravje in varnost pri delu
18.1. Izvajalec se obvezuje, da bo upošteval načela varnega dela in uporabljal ustrezna zaščitna sredstva pri delu.
18.2. Dobavitelj mora zagotavljati, da dobavljeno blago izpolnjuje vse veljavne zakonske in druge dogovorjene zahteve v zvezi zdravja pri
delu.
19. Ostale določbe
19.1. Če kakšna od določb splošno nabavnih pogojev postane neveljavna, to ne vpliva na veljavnost ostalih določil. Sodelujoči stranki
bosta neveljavno določbo nadomestili z veljavno, ki bo najboljši veljavni približek prvotni določbi.
19.2. Splošni nabavni pogoji so objavljeni na internetni strani podjetja Hiproject d.o.o in veljajo od 09.01.2023 dalje do preklica oziroma do
sprememb pogojev.

Hiproject d. o. o.
Mestni trg 7b
3210 Slovenske Konjice
Slovenija – EU
Direktor: Urban Pevnik