Opči uvjeti

OPČI UVJETI, Datum dokumenta: 09.01.23

1. Valjanost odredaba
1.1. Opći uvjeti vrijede za sve narudžbe Hiproject d.o.o. svojim dobavljačima materijala. Odredbe i uvjeti također se primjenjuju mutatis mutandis na narudžbe usluga.

1.2. Uvjeti su sastavni dio transakcija između ugovornih strana, osim ako se ugovorne strane nisu drugačije dogovorile u pisanom obliku. Za svako odstupanje od uvjeta, potrebna je pismena suglasnost kupca.

1.3. Narudžbe kupaca vrijede isključivo u pisanom obliku.

2. Narudžba i potvrda narudžbe                     
2.1. Dobavljač je dužan pregledati narudžbu i pismeno je potvrditi najkasnije u roku od 3 radna dana od primitka narudžbe. Svaka promjena potvrde znači da izdana narudžba više ne vrijedi i smatra se novom ponudom dobavljača koja je važeća samo ako ju kupac pisanim putem potvrdi.

2.2. Ukoliko dobavljač pisanim putem ne odbije narudžbu u roku od tri radna dana od primitka narudžbe, narudžba se smatra potvrđenom. Dobavljač mora pisanim putem objasniti kupcu svako odbijanje narudžbe.

2.3. Dobavljač potvrđuje narudžbe isključivo na temelju narudžbi kupca; potvrde narudžbe o karakteristikama robe moraju biti u skladu s ponudom, ugovorom ili dogovorom.

2.4. Prihvaćanje narudžbe također znači prihvaćanje kupčevih uvjeta kupnje i isključuje sve druge upute ili dogovore koje kupac nije pismeno potvrdio.

2.5. Nakon što dobavljač prihvati narudžbu, posao je zaključen i postaje obvezujući za obje strane.

2.6. Kupac zadržava pravo u pojedinačnoj narudžbi ili ugovoru (u daljnjem tekstu „narudžba“) odrediti posebne uvjete koji u slučaju ove narudžbe vrijede prije općih uvjeta kupnje.

2.7. Odstupanja od uvjeta narudžbe nisu dopuštena bez prethodnog pismenog pristanka kupca.

2.8. Kupac može u mjeri u kojoj je to dopušteno (razmjerno mogućnostima), od dobavljača zahtijevati izmjene u konstrukciji i izvedbi predmeta isporuke. U tom slučaju strane ugovorom uređuju posljedice (utjecaje), posebno u pogledu dodatnih ili smanjenih troškova, kao i rokova isporuke.

2.9. Kupac može otkazati narudžbu dobavljača sve dok dobavljač ne započne proizvodnju robe ili dok dobavljač ne naruči robu kupca od svog dobavljača. Otkazivanje narudžbe mora se pismeno priopćiti dobavljaču, a kupac u tom slučaju ne snosi nikakvih troškova. Ukoliko dođe do otkazivanja narudžbe nakon primitka potvrde dobavljača o narudžbi, dobavljač je dužan uložiti napore kako bi smanjio troškove nastale otkazivanjem.

3. Cijene
3.1. Cijene u narudžbi su obvezujuće i odstupanja nisu moguća.
3.2. Promjena cijena moguća je samo uz obostranu pisanu suglasnost.
3.3. Dobavljač je u potpunosti upoznat s mjestom isporuke, obvezama, vremenskim razdobljem i rokovima svog poslovanja, stoga ne može zahtijevati plaćanje bilo kakvih troškova, kompenzacija ili povrata novca koji bi prelazili cijenu navedenu u narudžbi.

4. Isporuka i rok isporuke
4.1. Datum isporuke na narudžbi je obvezujući. Dobavljač mora isporučiti robu, usluge ili opremu u skladu s primljenom narudžbom ili sklopljenim ugovorom.
4.2. Za svako odstupanje od ugovorenog roka, dobavljač mora dobiti pismenu suglasnost kupca.
4.3. Ukoliko dobavljač nema sve potrebne podatke i potrebnu tehničku dokumentaciju za isporuku, unatoč činjenici da je kupac više puta (najmanje 2 puta) zamoljen da jih dostavi, rok za isporuku se produžuje za vrijeme od zahtjeva dobavljača do trenutka kada kupac dostavi dobavljaču potrebne podatke.
4.4. Sve pošiljke moraju biti popraćene otpremnicom sa preciznim opisom sadržaja pošiljke te brojem i datumom narudžbe.
4.5. Na trošak dobavljača, kupac može odbiti robu, usluge ili opremu koja nije isporučena ili koja nije izvršena u skladu sa uvjetima narudžbe.
4.6. Kupac može otkazati narudžbu ili zahtijevati naknadu za neispunjenje ukoliko se ne poštuju dogovoreni rokovi isporuke.
4.7. Smatra se da je roba ili oprema stigla na vrijeme ako je dostavljena na dogovoreno mjesto navedeno u narudžbi ili opozivu. U slučaju usluga, usluga se smatra isporučenom na vrijeme ako ju kupac primi u roku navedenom u narudžbi.
4.8. Dobavljač se obvezuje odmah obavijestiti kupca o svakoj mogućoj smetnji koja bi mogla uzrokovati kašnjenje ili utjecati na traženu količinu naručenih roba. Sa poslano poruko nije isključena posljedica kašnjenja.
4.9. Ukoliko mjesto isporuke nije navedeno u narudžbi, smatra se da je mjesto isporuke skladište kupca prema paritetu DAP (isporučeno) Slovenske Konjice u skladu s odredbama Incoterms 2010.
4.10. Dobavljač je dužan u pisanom obliku dostaviti sve podatke o propisima kontrole izvoza, carine ili unutrašnje trgovine.
4.11. Ako kupac pisanim putem pristane prihvatiti isporuku u dijelovima i ako dobavljač ne uspije isporučiti bilo koji dio isporuke, kupac može, po vlastitom izboru, cijeli ugovor tretirati kao neispunjen.
4.12. Ukoliko je roba isporučena kupcu u većim količinama od naručenih, kupac nije dužan platiti višak isporučene količine. Kupac može višak isporučene količine ukloniti na trošak dobavljača, ako se dobavljač sam za to ne pobrine.

5. Otkazanje narudžbe
5.1. Za bilo kakvo neispunjavanje uvjeta, posebice za opetovana kašnjenja u isporuci i opetovane nedostatke u kvaliteti proizvoda, naručitelj može otkazati narudžbu (odustati od narudžbe) pisanom obavijesti i zatražiti naknadu nastale štete.

6. Ambalaža i pakiranje
6.1. Dobavljač je dužan pakirati robu na način koji osigurava siguran transport, rukovanje/manipulaciju i skladištenje.
6.2. Dobavitelj odškodninsko odgovarja za morebitno nastalo škodo, ki bi kakorkoli nastala kupcu zaradi ekološko spornega dobavljenega
blaga ali neprimerne embalaže. Dobavljač odgovara za štetu nastalu kupcu zbog ekološki upitne isporučene robe ili neodgovarajućeg pakiranja.
6.3. Dobavljač je dužan besplatno preuzeti natrag svu ambalažu koja se odnosi na isporučenu robu (npr. transportnu i prodajnu ambalažu).

7. Prihvat robe
7.1. Uz robu uvijek mora biti priložena otpremnica, a za sve dogovorene materijale uz narudžbu je potrebno priložiti i obvezni certifikat ili izjavu o sukladnosti. Ukoliko je potrebna druga dokumentacija ili uzorci, to je naznačeno na narudžbi.
7.2. Svaku isporučenu količinu po pojedinačnim jedinicama, kartonima, dobavljač je dužan označiti naljepnicom ili otpremnicom koja mora sadržavati:
 Ime i adresa dobavljača
 Ime kupca
 Količinu
 Ime robe
 Datum proizvodnje
 Sarzo (ili drugi oblik sljedivosti)
7.3. Dobavljač preuzima punu odgovornost za troškove nastale kao posljedica odstupanja od kvalitete, čiji uzrok leži na dobavljaču, za troškove naručitelja, naručiteljevog kupca ili krajnjeg korisnika.
7.4. Roba je preuzeta kada kupac potpiše dokument o primopredaji na kojem je vidljiv datum preuzimanja, pečat i potpis kupca.
7.5. Potpis prihvaćanja ne smatra se konačnim prihvaćanjem. Neodgovarajuće ili neispravne isporuke kupac vraća dobavljaču i naplaćuje troškove. Kupac zadržava pravo tražiti kompenzaciju za ove neispravne isporuke, koje će biti fakturirane pod istim uvjetima.
7.6. U slučaju reklamacije, dobavljač je dužan u roku od 24 sata od primitka reklamacijskog zapisnika od kupca pristupiti otklanjanju reklamirane pogreške i brezplatno jo otkloniti odmah ili u najkraćem roku navedenom u narudžbi ili reklamaciji.
7.7. Kupac ima pravo uskratiti plaćanje računa za obavljene usluge, odnosno prebiti obvezu naknade štete sa svojom obvezom prema dobavljaču, u slučaju da dobavljač ne otkloni grešku u ostavljenom roku i ne plati nastalu štetu.

8. Fakture
8.1. Fakturiranje se vrši od narudžbe do narudžbe. Fakture moraju udovoljavati zahtjevima Zakona o trgovačkim društvima i Zakona o porezu na dodanu vrijednost Republike Slovenije, a uz svaki račun prilažu se i otpremnice potpisane od strane odgovorne osobe kupca koji je preuzeo robu/uslugu.
8.2. Faktura mora biti izdana/poslana najkasnije do zadnjeg dana u mjesecu u kojem je roba/usluga isporučena. U suprotnom, datum obveze, a time i valuta plaćanja, pomaknut će se za odgovarajući broj propuštenih dana. Za to vrijeme dobavljač nema pravo zahtijevati zatezne kamate. Ako plaćanje dospijeva subotom ili državnim praznikom, izplata vrši se prvi sljedeći dan. Za to vrijeme dobavljač nema pravo zahtijevati zatezne kamate.
8.3. Kupac plaća fakturu u dogovorenom roku plaćanja. Rok plaćanja počinje teći nakon primitka uredno ispostavljenog računa, a najranije prvog dana nakon uredno isporučene robe ili obavljene usluge.
8.4. Plaćanje računa ne znači potvrdu da je isporuka ili usluga izvršena sukladno ugovoru. Ako imaju roba ili usluga nedostatke, ima kupac pravo zadržati plaćanje računa koji je izdao za plaćanje robe ili usluga s nedostacima do njihovog otklanjanja ili do konačnog dogovora s dobavljačem.
8.5. Fakturo za isporučenu robu, usluge ili opremu potrebno je poslati običnom poštom ili elektroničkom poštom na adresu: Hiproject d.o.o., Mestni trg 7b, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija.
8.6. Pri dobavah iz države, ki ni članica EU, mora biti na računu navedena izjava o poreklu. Na računu mora biti navedena izjava o podrijetlu za isporuke iz zemlje koja nije članica EU.
8.7. Ukoliko u narudžbi nije drugačije dogovoreno, plaćanje se vrši u roku od 120 dana.
8.8. Dobavitelj ni upravičen brez poprejšnjega pisnega soglasja naročnika, svojih terjatev do naročnika odstopiti ali jih prepustiti v izterjavo
tretjim.  Dobavljač nema pravo ustupiti svoja potraživanja prema kupcu niti ih prepustiti trećim osobama na naplatu bez prethodnog pisanog pristanka kupca.
8.9. U slučaju reklamacije, kupac ima pravo uskratiti plaćanje ili dio uplate, razmjerno udjelu u vrijednosti reklamacije, sve dok se ispravno i uredno ne udovolji.

9. Kvaliteta
9.1. Dobavljač je odgovoran za kvalitetu isporučene robe i uspostavu sustava osiguranja kvalitete.
9.2. Dobavljač je dužan isporučiti naručenu robu u skladu s narudžbom i svom priloženom dokumentacijom te u skladu sa međunarodnim, nacionalnim i internim tehničkim standardima.
9.3. Roba mora imati uobičajena svojstva i svojstva za koja su se stranke dogovorile. Roba također mora imati svojstva za poznatu uporabu ako dobavljač zna za koju će svrhu kupac ili klijentov kupac koristiti robu.
9.4. Dobavljač je dužan kupcu prije isporuke omogućiti provjeru kvalitete procesa proizvodnje robe ili pružanja usluge i to:
 kada se roba isporučuje prvi put;
 kada je usluga izvršena prema specifikaciji kupca;
 u slučaju reklamacije zbog neodgovarajuće kvalitete i sl.
9.5. Na ugovorenoj robi i uslugama nije dopuštena nikakva promjena bez prethodnog pismenog pristanka kupca.
9.6. Dobavljač dokazuje sukladnost robe, usluge ili opreme valjanom dokumentacijom potpisanom od strane kupca i dobavljača.
9.7. Dobavljač se obvezuje kupcu na njegov zahtjev omogućiti provjeru rada sustava upravljanja kvalitetom i okolišem. Dobavljač je dužan dostaviti uzorke ugovorne robe kupcu na potvrdu prije početka redovite isporuke u bilo koje vrijeme na zahtjev. Kupac je dužan pregledati uzorke i o rezultatima pregleda obavijestiti dobavljača.
9.8. Sukladnost robe, usluge ili opreme od strane dobavljača kupac može provjeriti kod samog dobavljača.
9.9. Dobavljač je dužan u svom poslovnom sustavu uspostaviti i održavati razinu kvalitete naručene robe u skladu sa zahtjevima kvalitete kupca, što će postići učinkovitim sustavima upravljanja kvalitetom.

10. Kazni in odgovornosti
10.1. U slučaju kašnjenja u isporuci robe, usluga ili opreme, kupac ima pravo naplatiti ugovornu kaznu u iznosu od 1% ukupne vrijednosti narudžbe za svaki kalendarski dan u kojem kasni isporuka, ali ne više od 50% ukupne vrijednosti narudžbe ili opoziva.
10.2. U slučaju nepažnje dobavljača, uslijed koje kupac pretrpi veću gospodarsku štetu, kupac zadržava pravo naplate odštete veće od vrijednosti kazne iz prethodnog stavka.
10.3. Kao rezultat ranije isporuke robe, usluga ili opreme, uvjeti plaćanja navedeni u narudžbi se ne mijenjaju.

11. Garancija
11.1. Dobavljač jamči kvalitetu isporučene robe, kako je opisano u opisu proizvoda, nacrtima i specifikaciji kvalitete, kao i usklađenost s općeprihvaćenim standardima kvalitete.
11.2. Dobavljač je odgovoran za sve pogreške u svim svojim isporukama, uključujući i one čiju je izradu u cijelosti ili djelomično povjerio trećoj strani.
11.3. Kupac zadržava pravo odbiti primanje evidentno neispravne ili oštećene robe, opreme ili odbiti neadekvatno izvršene usluge.
11.4. Ukoliko kvaliteta odstupa od unaprijed zadanih kriterija, pošiljka se djelomično ili u cijelosti reklamira ili se određuje način otklanjanja pogreške. Troškove ispravljanja grešaka ili odbijanja robe, opreme ili usluga u cijelosti snosi dobavljač.
11.5. Dobavljač se obvezuje pokriti odštetu iu slučaju da tu odštetu od kupca potražuje treća osoba zbog pogreške dobavljača. Kupac zadržava pravo odustati od narudžbe ili otkazati narudžbu te tražiti naknadu štete u skladu sa propisima koji uređuju obligacijske odnose i u skladu sa općim pravilima o odgovornosti za štetu.
11.6. Povrat odbijene robe ili opreme vrši se na teret dobavljača.
11.7. Kupac može obavijestiti dobavljača o očitim nedostacima i greškama najkasnije u roku od deset (10) radnih dana od njihovog otkrivanja, o skrivenim nedostacima i greškama u roku od 24 mjeseca od dana isporuke robe ili opreme, odnosno u roku od 12 mjeseci od dana izvršenja usluge .
11.8. Dobavljač je dužan otkloniti uočene nedostatke odmah nakon što ga o tome obavijesti kupac, a najkasnije u roku od tri dana.
11.9. Kupac zadržava pravo, u slučaju neaktivnosti dobavljača ili u hitnim slučajevima, sam ili uz pomoć treće osobe otkloniti uočene nedostatke. A troškove u cijelosti snosi dobavljač.
11.10. Kupac može zahtijevati naknadu za dokazanu štetu i za sve povezane troškove.
11.11. Dobavljač daje jamstvo od minimalno 24 mjeseca za svoju robu, računajući od datuma kada Hiproject preda svoj proizvod, u kojem se isporučena roba koristi, svom klijentu.
11.12. Datumom početka jamstvenog roka smatra se dan kada tvrtka Hiproject i naručitelj potpišu primopredajni zapisnik.
11.13. Tijekom jamstvenog roka dobavljač je dužan na vlastite troškove osigurati hitno otklanjanje nedostataka in grešaka, popraviti i otkloniti sve nedostatke koji bi nastali zbog loše izvedbe, kvalitete, uporabe loših materijala, neadekvatnih tehnoloških rješenja, opreme ili drugih grešaka.
11.14. Tijekom jamstvenog roka, dobavljač mora odgovoriti na obavijest o nedostatkah in pogreškah, u roku od 24 sata za kritične nedostatke i pogreške. Kritična pogreška je pogreška koja onemogućuje kontinuirani rad proizvodnog procesa kupca. Vikendi i praznici ne uračunavaju se u rok iz ove odredbe. Dobavljač reagira na obavijest tako da ovlaštena osoba sa njegove strane pregleda grešku.
11.15. Dobavljač se obvezuje ispraviti kvar u jamstvenom roku i na već ugrađenoj robi kod kupca. Ujedno snosi sve svoje troškove vezane uz ispravak greške, što također uključuje dostavu i eventualno potrebno carinjenje rezervnih djelova.
11.16. Ukoliko isporuka robe sa pogreškama stvara dodatne troškove kupcu (troškovi prijevoza, putni troškovi, troškovi rada, materijalni troškovi, troškovi eventualnog povrata robe, carinjenje, otklanjanje grešaka na mjestu ugradnje robe, i sl.), ove troškove snosi dobavljač.
11.17. Dobavljač je odgovoran za eventualnu štetu nastalu kupcu zbog isporuke robe sa nedostatki.

12. Reklamacija količine i kvalitete
12.1. Kupac se obvezuje zaprimljenu količinu prijaviti odmah po primitku, a najkasnije u roku od 15 radnih dana od primitka, a neodgovarajuću kvalitetu odmah po pronalasku, a najkasnije u roku od 6 mjeseci od primitka, odnosno najkasnije do isteka roka valjanosti robe.
12.2. Za svaku zaprimljenu reklamaciju, osim naknade eventualne štete, dobavljač mora izdati i analizu uzroka pogreške i mjere za otklanjanje kvara, u pravilu 30 dana od dana reklamacije.
12.3. Podnošenjem reklamacije, kupac ima pravo:
 zahtijevati od dobavljača da ispravi grešku ili da isporuči robu bez greške,
 zatražiti smanjenje kupoprodajne cijene,
 povući se iz ugovora.
U svakom od ovih slučajeva kupac ima pravo tražiti naknadu nastale štete (obična šteta, izmakli dobit, ostali dodatni troškovi).
12.4. Dobavitelj začne reševati reklamacijo nemudoma oz. najkasneje v treh dneh. Dobavljač počinje rješavati reklamaciju odmah, ili najkasnije u roku od tri dana. Ovisno o prirodi greške, dobavljač određuje očekivani krajnji rok za rješavanje reklamacije, koji ne smije biti duži od 15 dana od primitka zapisnika o prigovoru kupca.
12.5. Dobavljač odgovara za skrivene materijalne greške koji se pokažu u roku od 24 mjeseca od predaje robe kupcu.
12.6. Ugovorne strane su izričito suglasne da obična šteta, uz sve ostalo, dodatno uključuje i štetu od eventualnih dodatnih i posebnih troškova kupca, kao što su npr.: transportni troškovi, putni troškovi, troškovi rada, materijalni troškovi, troškovi ulazne kontrole izvan uobičajenog opsega, troškovi eventualnog povrata robe, carinjenja, otklanjanja grešaka na mjestu ugradnje robe i sl.
12.7. Kupac zadržava pravo uskrate plaćanja dobavljaču do konačnog otklanjanja ili rješavanja reklamacije.
12.8. U slučaju utvrđenih nesukladnosti može kupac, u dogovoru s dobavljačem, vratiti dobavljaču robu na njegov trošak.
12.9. Ako je roba sa greškom već bila ugrađena kod naručitelja kupca i nije je moguće vratiti dobavljaču, dobavljač je dužan otkloniti grešku robe na mjestu ugradnje robe na vlastite troškove, ako kupac zahtijeva otklanjanje zbog greške na stvari ili robi.

13. Odgovornost i osiguranje
13.1. Dobavljač odgovara kupcu za štetu ako šteta proizlazi iz njegovog rada ili rada njegovih podizvođača, kao iz njegovih obveza iz ugovornog odnosa s kupcem.
13.2. Tijekom cijelog trajanja ugovornog odnosa dobavljač mora imati osiguranje koje pokriva svaku štetu u vezi s obavljanjem njegove djelatnosti. U osiguranje moraju biti uključeni i podizvođači dobavljača kao suosiguranici.
13.3. Neovisno o osiguravajućem pokriću, dobavljač je odgovoran za svu štetu u skladu sa zakonom.

14. Čuvanje poslovnih tajni
14.1. Svu poslovnu i tehničku dokumentaciju koju dobavljač primi od kupca u svrhu izvršenja isporuke ili usluge, ne smije bez pisanog pristanka kupca predati trećim osobama ili jo koristiti u druge svrhe koje nisu u skladu s ugovorom. U suprotnom dobavljač odgovara kupcu za štetu.
14.2. Nacrti i druga dokumentacija ne smiju se predavati neovlaštenim trećim osobama niti im se na bilo koji drugi način omogućava pristup.
14.3. Nacrti i ostala dokumentacija, koju je kupac izradio kako bi je stavio na raspolaganje dobavljaču, u cijelosti su vlasništvo kupca.
14.4. Čuvanje poslovne tajne je dužnost koja traje za cijelo vrijeme trajanja ugovornog odnosa između kupca i dobavljača i traje do trenutka kada ti podaci postanu opće poznati, a najmanje 5 godina nakon prestanka suradnje.

15. Promjena ili prekid proizvodnje dobavljača
15.1. Dobavljač se obvezuje obavijestiti kupca o namjeravanom prekidu proizvodnje određene vrste proizvoda koju isporučuje kupcu najmanje 1 godinu prije namjeravanog prekida proizvodnje.

16. Kompetentan sud
16.1. Kupac i dobavljač će sve sporove nastojati riješiti sporazumno.
16.2. U slučaju da to nije moguće, za rješavanje sporova kompetentan je sud u Mariboru, osim ako ugovorom nije drugačije dogovoreno. Korištenje UN konvencije o ugovorima za međunarodnu prodaju robe je izričito isključeno.

17. Područje zaštite okoliša
17.1. Prednost imaju dobavljači i izvođači koji imaju uspostavljen i certificiran sustav upravljanja okolišem ISO 14001 jer tako iskazuju odgovarajući odnos prema okolišu.
17.2. Ako dobavljači i pružatelji usluga/kooperanti nemaju uspostavljen i certificiran sustav zaštite okoliša, moraju poštovati zahtjeve relevantne zakonske regulative na području zaštite okoliša u Republici Sloveniji.
17.3. Dobavljač mora poznavati politiku zaštite okoliša tvrtke Hiproject d.o.o..

18. Zdravlje i sigurnost na radu 
18.1. Izvođač se obvezuje pridržavati se načela sigurnog rada i pri radu koristiti odgovarajuću zaštitnu opremu.
18.2. Dobavljač mora osigurati da isporučena roba udovoljava svim važećim zakonskim i drugim dogovorenim zahtjevima koji se odnose na zdravlje na radu.

19. Druge odredbe
19.1. Ukoliko neka od odredbi općih uvjeta postane nevažeća, to ne utječe na valjanost ostalih odredbi. Strane koje sudjeluju zamijenit će nevažeću odredbu važećom, koja će biti najbolja valjana aproksimacija izvorne odredbe.
19.2. Opći uvjeti objavljeni su na web stranicama Hiproject d.o.o. i vrijede od 09.01.2023 do poništenja ili do promjene uvjeta.

Hiproject d. o. o.
Mestni trg 7b
3210 Slovenske Konjice
Slovenija – EU
Direktor: Urban Pevnik