Politika zasebnosti

Politika zasebnosti
(politika varstva osebnih podatkov), Datum: 09.01.23

1. Namen politike zasebnosti
Namen politike zasebnosti je seznaniti vse deležnike podjetja Hiproject d.o.o. o namenih, pravnih podlagah, varnostnih ukrepih in pravicah posameznikov glede obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja naše podjetje. Cenimo vašo zasebnost in venomer stremimo k najvišji stopnji varstva vaših osebnih podatkov. Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo prodajali, posojali ali kakorkoli drugače posredovali tretjim osebam, razen v izjemnih zakonsko določenih primerih. Obdelava vaših osebnih podatkov je skladna z veljavno evropsko zakonodajo (Splošno uredbo o varstvu podatkov – GDPR) in skladna z nacionalno zakonodajo Republike Slovenije (veljavni zakon o varstvu osebnih podatkov, zakon o elektronskih komunikacijah in zakon o elektronskem poslovanju na trgu) Določene podatke pridobivamo tudi s pomočjo piškotkov. Piškotki so majhne datoteke, ki se preko spletnega brskalnika naložijo na vaš računalnik, ko vstopite na spletno stran. Piškotki nam pomagajo izboljšati spletno stran in vašo izkušnjo s spletno stranjo. Za podrobnosti glede piškotkov prosim preberite našo  Politiko piškotkov.

2. Osebni podatki
Osebni podatek pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom; določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

2.1 Upravljalec vaših osebnih podatkov
Vaše osebne podatke obdeluje podjetje:
HIPROJECT d.o.o.
Mestni trg 7b
3210 Slovenske Konjice
e-pošta: info@hiproject.si
Davčna št. SI41185092

2 Podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov
Podjetje zbira in obdeluje osebne podatke posameznikov na podlagi predhodne privolitve (naročilo izdelkov) ali takrat, ko zbiranje podatkov temelji na podlagi zakona in pogodbenih odnosov. Podjetje lahko osebne podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadeva. Slednje ni dopustno, kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa podjetje vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo. Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj in samo v namen za katerega so bili posredovani in zbrani. Z oddajo vašega povpraševanja ali vprašanja na naši spletni strani, se šteje, da soglašate s tem, da vam odgovorimo na vaš elektronski naslov v zvezi z tematiko vašega povpraševanja.
Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali ter zaprosili za vašo predhodno pisno privolitev. Če posameznik poda soglasje za obdelavo osebnih podatkov in v nekem trenutku tega več ne želi, lahko zahteva prekinitev obdelave osebnih podatkov z zahtevkom po elektronski pošti na info@hiproject.com ali z redno pošto na naslov podjetja. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.
2.3 Uporabniki osebnih podatkov
Podjetje vaših osebnih podatkov ne bo posredovalo tretjim nepooblaščenim osebam brez vaše privolitve. Obveščamo pa vas, da lahko posamezna opravila v zvezi z vašimi osebnimi podatki zaupamo našim poslovnim partnerjem (pogodbenim dobaviteljem), ki lahko zaupane osebne podatke obdelujejo izključno v našem imenu in v mejah našega pooblastila, kot je določeno v pisni pogodbi ali drugem pravnem aktu, ter skladno z nameni, določenimi v tej Politiki zasebnosti. Zatorej posredovane podatke omenjeni partnerji skrbno varujejo ter jih ne
uporabljajo za lastne namene.
2.4 Hramba osebnih podatkov
Podjetje bo hranil vaše osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani (npr. za izpolnitev vaših naročil, preveritev vaših plačil in izpolnitev drugih obveznosti upravljavca in/ali vaših obveznosti, ipd.). Tiste osebne podatke, ki jih podjetje obdeluje na podlagi zakona, podjetje hrani za obdobje, ki ga predpisuje zakon. Tiste osebne podatke, ki jih podjetje obdeluje zaradi izvedbe pogodbenega odnosa s posameznikom, podjetje hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med vami in podjetjem do spora v zvezi s pogodbo; v takem primeru hrani podjetje podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne rešitve spora.

Tiste osebne podatke, ki jih podjetje obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika ali zakonitega interesa, podjetje hrani trajno, do preklica te privolitve s strani posameznika oz. zahteve po prekinitvi obdelave. Podjetje take podatke izbriše še pred preklicem le, kadar je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon. Po preteku obdobja hrambe podjetje osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

3. Pravice posameznika glede obdelave podatkov
V skladu s Splošno uredbo ima posameznik sledeče pravice iz varstva osebnih podatkov:

–  Zahteva lahko informacije o tem, ali imamo njegove osebne podatke in, če je tako, katere podatke imamo ter na kakšni podlagi jih imamo in zakaj jih uporabljamo.
– Zahteva lahko dostop do svojih osebnih podatkov, kar mu omogoča, da prejme kopijo osebnih podatkov, ki jih ima podjetje ter preveri, ali jih podjetje obdeluje zakonito.
– Zahteva lahko popravke osebnih podatkov, kot je popravek nepopolnih ali netočnih osebnih podatkov.
– Zahteva lahko izbris svojih osebnih podatkov, kadar ni razloga za nadaljnjo obdelavo oziroma kadar uveljavlja svojo pravico do ugovora glede nadaljnje obdelave.
– Ugovarja lahko nadaljnji obdelavi osebnih podatkov, kjer se podjetje sklicuje na zakoniti poslovni interes (tudi v primeru zakonitega interesa tretje osebe), kadar obstajajo razlogi, povezani s posameznikovim posebnim položajem; posameznik ima pravico kadarkoli ugovarjati, če podjetje obdeluje osebne podatke za namene neposrednega trženja.
– Zahteva lahko omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, kar pomeni prekinitev obdelave osebnih podatkov, na primer, če posameznik želi, da podjetje ugotovi točnost ali da se preverijo razlogi za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov.
– Zahteva lahko prenos svojih osebnih podatkov v strukturirani elektronski obliki k drugemu upravljavcu, v kolikor je to mogoče in izvedljivo.
– Prekliče lahko privolitev oziroma soglasje, ki ga podal za zbiranje, obdelavo in prenos svojih osebnih podatkov za določen namen; po prejemu obvestila, da je umaknil svojo privolitev, bo podjetje prenehalo obdelovati osebne podatke za namene, ki jih prvotno sprejel, razen če podjetje nima druge zakonite pravne podlage za to, da to stori zakonito.

Če želi posameznik uveljavljati katero koli od prej navedenih pravic, lahko pošlje zahtevek po elektronski pošti na info@hiproject.si ali z redno pošto na naslov podjetja. Dostop do posameznikovih osebnih podatkov in uveljavljenje pravic je za posameznika brezplačno. Vendar pa lahko podjetje zaračuna razumno plačilo, v kolikor je zahteva posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljena ali pretirana, zlasti če se ponavlja. V takšnem primeru lahko podjetje zahtevo tudi zavrne.

V primeru uveljavljanja pravic iz tega naslova bo morebiti moralo podjetje od vas zahtevati določene informacije, ki mu bodo pomagale pri potrditvi identitete posameznika, kar je le varnostni ukrep, ki zagotavlja, da se osebni podatki ne razkrijejo nepooblaščenim osebam. Če ima posameznik kakršnakoli vprašanja v zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov, se lahko vedno obrnete na naše podjetje preko elektronske pošte na info@hiproject.si  ali z redno pošto na naslov podjetja.

4. Spremembe politike zasebnosti
Podjetje si pridružuje pravico, da Politiko zasebnosti po potrebi občasno prilagodi dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami. Prav tako vas bomo o morebitnih spremembah, ki bistveno vplivajo na obdelavo vaših osebnih podatkov, predhodno obvestili na primeren način (npr. z obvestilom na naši spletni strani, po elektronski pošti).