Politika privatnosti

Politika privatnosti
(politika zaštite osobnih podataka), Datum: 09.01.23

1. Svrha Politike privatnosti
Svrha politike privatnosti je informirati sve dionike Hiproject d.o.o. o svrhama, pravnim osnovama, sigurnosnim mjerama i pravima pojedinaca u vezi sa obradom osobnih podataka koju provodi naša tvrtka. Cijenimo vašu privatnost i uvijek se trudimo za najvišu razinu zaštite vaših osobnih podataka. Obvezujemo se da nećemo prodavati, posuđivati ili na bilo koji drugi način prenositi vaše osobne podatke trećim stranama, osim u iznimnim slučajevima propisanim zakonom. Obrada vaših osobnih podataka u skladu je sa europskim zakonodavstvom (Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR) i nacionalnim zakonodavstvom Republike Slovenije (Zakon o zaštiti osobnih podataka, Zakon o elektroničkim komunikacijama i Zakon o elektroničkim poslu na tržištu). Određene podatke dobivamo i uz pomoć kolačića. Kolačići su male datoteke koje se preuzimaju na vaše računalo putem internetskog preglednika kada uđete na web stranicu. Kolačići nam pomažu poboljšati web stranicu i vaše iskustvo s web stranicom. Za detalje o kolačićima, molimo pročitajte našu Politiku kolačića.

2. Osobni podaci
Osobni podaci znače sve informacije koje se odnose na određenu osobu ili osobu koju je moguće identificirati; pojedinac koji se može identificirati je onaj koji se može identificirati izravno ili neizravno, posebno pozivanjem na identifikator kao što je ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator, jedan ili više čimbenika koji karakteriziraju fizički, fiziološki, genetski , mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet tog pojedinca.

2.1 Kontrolor vaših osobnih podataka
Vaše osobne podatke obrađuje tvrtka:
HIPROJECT d.o.o.
Mestni trg 7b
3210 Slovenske Konjice
e-pošta: info@hiproject.si
Porezni broj: SI41185092

2.2 Osnova za obradu vaših osobnih podataka
Tvrtka prikuplja i obrađuje osobne podatke pojedinaca na temelju prethodne privole (narudžba proizvoda) ili kada prikupljanje podataka temelji na zakonu i ugovornim odnosima. Tvrtka može obrađivati osobne podatke i na temelju legitimnog interesa kojem teži. Potonje nije dopušteno kada takvi interesi prevladavaju nad interesima ili temeljnim pravima i slobodama pojedinca na koje se osobni podaci odnose, i koji zahtijevaju zaštitu. U slučaju korištenja legitimnog interesa, tvrtka uvijek provodi procjenu u skladu s Općom uredbom. Sve osobne podatke koje nam dostavite tretirat ćemo povjerljivo i koristit ćemo ih isključivo u svrhu za koju su dani i prikupljeni. Slanjem vašeg upita ili pitanja na našoj web stranici smatra se da ste suglasni da na vašu e-mail adresu odgovorimo na temu vašeg upita.
Ukoliko postoji potreba za daljnjom obradom vaših podataka u drugu svrhu, kontaktirat ćemo vas unaprijed i zatražiti vašu prethodnu pisanu suglasnost. Ukoliko pojedinac daje privolu za obradu osobnih podataka, a u nekom trenutku to više ne želi, može zatražiti prestanak obrade osobnih podataka slanjem zahtjeva e-mailom na info@hiproject.com ili putem obične pošte na adresu tvrtke. Opoziv privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njegovog otkazivanja.
2.3 Korisnici osobnih podataka
Tvrtka neće proslijediti vaše osobne podatke neovlaštenim trećim stranama bez vašeg pristanka. Obveščamo pa vas, da lahko posamezna opravila v zvezi z vašimi osebnimi podatki zaupamo našim poslovnim partnerjem (pogodbenim dobaviteljem), ki lahko zaupane osebne podatke obdelujejo izključno v našem imenu in v mejah našega pooblastila, kot je določeno v pisni pogodbi ali drugem pravnem aktu, ter skladno z nameni, določenimi v tej Politiki zasebnosti. Međutim, obavještavamo Vas da pojedine poslove vezane uz vaše osobne podatke možemo povjeriti našim poslovnim partnerima (ugovornim dobavljačima), koji mogu obrađivati ​​povjerene osobne podatke isključivo u naše ime i u granicama naših ovlasti, kako je navedeno u pisanom ugovoru ili u drugom pravnom aktu te u skladu sa svrhom navedenom u ovoj Politici privatnosti. Stoga navedeni partneri pažljivo čuvaju dostavljene podatke i ne koriste ih u vlastite svrhe.
2.4 Pohrana osobnih podataka
Tvrtka će vaše osobne podatke čuvati samo onoliko koliko je potrebno za ispunjenje svrhe za koju su osobni podaci prikupljeni i dalje obrađeni (npr. za ispunjenje vaših narudžbi, provjeru vaših plaćanja i ispunjenje ostalih obveza kontrolora obrade i/ili vaših obveza , i sl.). One osobne podatke koje tvrtka obrađuje na temelju zakona, tvrtka čuva u zakonom propisanom roku. Tiste osebne podatke, ki jih podjetje obdeluje zaradi izvedbe pogodbenega odnosa s posameznikom, podjetje hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med vami in podjetjem do spora v zvezi s pogodbo One osobne podatke koje društvo obrađuje u svrhu ostvarivanja ugovornog odnosa s pojedincem, društvo čuva za vrijeme potrebno za izvršenje ugovora te još 5 godina nakon njegovog prestanka, osim u slučajevima kada postoji spor između vas i tvrtke u vezi sa ugovorom; u tom slučaju tvrtka čuva podatke 5 godina nakon pravomoćnosti sudske ili arbitražne odluke ili nagodbe ili, ako nije bilo pravnog spora, 5 godina od dana mirnog rješenja spora.

One osobne podatke koje tvrtka obrađuje na temelju osobne privole ili pravnog interesa pojedinca, trvtka čuva trajno, sve dok tu privolu ne opozove pojedinac ili zahtjeva za prestanak obrade. Tvrtka takve podatke briše prije otkaza samo kada je svrha obrade osobnih podataka već postignuta ili ako je to zakonom određeno. Nakon isteka razdoblja čuvanja, tvrtka efektivno i trajno briše ili anonimizira osobne podatke kako se više ne bi mogli povezati s određenom osobom.

3. Individualna prava u vezi sa obradom podataka
Sukladno Općoj uredbi ima pojedinac sljedeća prava u vezi zaštite osobnih podataka:

– Može zatražiti informaciju imamo li njegove osobne podatke i, ako imamo, koje podatke imamo i na temelju čega ih imamo i zašto ih koristimo.
– Može zatražiti pristup svojim osobnim podacima, što mu omogućuje da dobije kopiju osobnih podataka koje posjeduje tvrtka, da tako provjeri dali ih tvrtka obrađuje zakonito.
– Može tražiti ispravak osobnih podataka, kao što je ispravak nepotpunih ili netočnih osobnih podataka.
– Može zatražiti brisanje vlastitih osobnih podataka kada ne postoji razlog za daljnju obradu ili kada iskoristi pravo na prigovor na daljnju obradu.
– Može se usprotiviti daljnjoj obradi osobnih podataka kada se tvrtka poziva na legitiman poslovni interes (čak i u slučaju legitimnog interesa treće strane), kada postoje razlozi vezani uz posebnu situaciju pojedinca; pojedinac ima pravo prigovora u bilo kojem trenutku ako tvrtka obrađuje osobne podatke za potrebe izravnog marketinga.
– Može zatražiti ograničenje obrade vlastitih osobnih podataka, što znači prekid obrade osobnih podataka, primjerice, ako pojedinac želi da tvrtka utvrdi točnost ili provjeri razloge daljnje obrade osobnih podataka.
– Može zatražiti prijenos vlastitih osobnih podataka u strukturiranom elektroničkom obliku drugom administratoru, u mjeri u kojoj je to moguće i izvedivo.
– Može opozvati privolu koju je dao za prikupljanje, obradu i prijenos njegovih osobnih podataka za određenu svrhu. Po primitku obavijesti da je povukao svoju privolu, tvrtka će prestati obrađivati ​​osobne podatke u svrhe za koje je izvorno prihvaćeno, osim ako tvrtka nema drugu zakonsku pravnu osnovu da to čini zakonito.

Ukoliko pojedinac želi provoditi neko od navedenih prava, može slati zahtjev e-mailom na info@hiproject.si ili običnom poštom na adresu tvrtke. Pristup osobnim podacima pojedinca i ostvarivanje prava za pojedinca je besplatno. Međutim, tvrtka može naplatiti razumnu naknadu ako je zahtjev nositelja podataka očito neutemeljen ili pretjeran, osobito ako se ponavlja. U tom slučaju tvrtka također može odbiti zahtjev.

U slučaju ostvarivanja prava iz ovog naslova, tvrtka će možda od vas morati zatražiti određene podatke koji će joj pomoći u potvrdi identiteta pojedinca, a to je samo sigurnosna mjera kako se osobni podaci ne bi otkrili neovlaštenim osobama. Ukoliko pojedinac ima bilo kakva pitanja u vezi s obradom njegovih osobnih podataka, može se uvjek obratiti našoj tvrtki putem e-maila na info@hiproject.si ili običnom poštom na adresu tvrtke.

4. Promjene Politike privatnosti
Ako je potrebno, tvrtka zadržava pravo povremeno prilagođavati Politiku privatnosti stvarnim uvjetima i zakonodavstvu u području zaštite osobnih podataka. Stoga vas molimo, da prije svakog prijenosa osobnih podataka provjerite aktualnu verziju kako biste bili upoznati s mogućim izmjenama i dopunama. Prav tako vas bomo o morebitnih spremembah, ki bistveno vplivajo na obdelavo vaših osebnih podatkov, predhodno obvestili na primeren način (npr. z obvestilom na naši spletni strani, po elektronski pošti). Također ćemo vas unaprijed obavijestiti o svim promjenama koje značajno utječu na obradu vaših osobnih podataka z obavještavanjem na našoj web stranici ili putem e-maila.